2012 සිට ලෝකය වර්ධනය වීමට අපි උදව් කරමු

මිනිරන් ඉලෙක්ට්රෝඩය