2012 සිට ලෝකය වර්ධනය වීමට අපි උදව් කරමු

කර්මාන්ත පුවත්